شماره نظام پزشکی : 70758
گلناز روضاتی بورد تخصصی بیماریهای داخلی
ویزیت:شنبه ها و یکشنبه ها 9:00-11:00