شماره نظام پزشکی : 94175
شادی کاظمی متخصص بیماریهای داخلی
ویزیت:چهارشنبه 9:00-12:00