شماره نظام پزشکی : 94035
مریم پوربافرانی متخصص اعصاب و روان
ویزیت:دوشنبه ها 17:00-19:00