شماره نظام پزشکی : 133774
رضا سلوکی پزشک عمومی
ویزیت:سه شنبه ها 9:00-12:00