شماره نظام پزشکی : 29367
سید محمد حسن امامی فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ویزیت: سه شنبه ها 14:30-23:00 اندوسکوپی/کلونوسکوپی: دوشنبه ها 16:30-23:00


روزاز ساعتتا ساعتمطبتخصص 
شنبه10:0022:00پورسینای حکیمآندوسکوپی,کولونوسکوپی
دوشنبه16:3023:00پورسینای حکیمآندوسکوپی,کولونوسکوپی
سه شنبه14:3023:00پورسینای حکیمآندوسکوپی,کولونوسکوپی