در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 74049

عبد المهدی بقایی

متخصص داخلی- بیماری های تنفسی

ویزیت: چهارشنبه ها 12:00-10:00