در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 94175

شادی کاظمی

متخصص بیماریهای داخلیکلینیک پورسینا حکیم
فاز یک، طبقه سه
شماره های تماس:34919-031
بیمه های طرف قرارداد:تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بانک صادرات، آزاد