در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 4970

نرگس یوسفی

فیزیوتراپیستکلینیک پورسینا حکیم
فاز یک، طبقه سه
شماره های تماس:34919-031
بیمه های طرف قرارداد: آزاد